การฝึกอบรมครู

ศูนย์สอนภาษาจีน มหาวิทยาลัย ฉือ จี้ เพื่อตอบสนองความนิยมในการเรียนภาษาจีน จึงมีการฝึกอบรบคุณาภาพให้ครูผู้สอน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่สนใจ เรามีบุคลากรที่เต็มไปด้วยความสามารถค่อยให้คำแนะนำ และยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

  1. ในเดือนตุลาคมของทุกปี  เขตฮวาเหลียนจะมีการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมครูภาษาจีน (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)
  2. การฝึกอบรมครูผู้สอนเชิงปฏิบัติการ (ระดับสูง)
  3. การปรับแต่งโปรแกรมการฝึกอบรมครู